Verslag bijeenkomst "Ede in de buurt"

Verslag van de bijeenkomst "Ede in de buurt" van 27 februari 2018, georganiseerd door het Netwerk Ede-West/Bospoort. De bijeenkomst stond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke steun aan buurtinitiatieven en buurtorganisaties stond in de bijeenkomst centraal.

Aanwezig: bewoners, belangstellenden en negen vertegenwoordigers uit de gemeenteraad:

 • George de Haan voor de 65 plus partij
 • Cees van Wolfswinkel namens de SGP
 • Jeroen Flantua voor Evenwicht
 • Peter van Leusden voor Groen links
 • Peter Jansen, Christen Unie
 • Marcella van Soolingen voor D66
 • Ivonne Maas, Burger Belangen
 • Jan Pieter van der Schans, CDA
 • Karin Bijl, PvdA

Introductie

Aan de hand van een aantal thema's verduidelijken de politici hun standpunten. Bert Alkemade leidt de onderwerpen in en heeft de regie over de avond.

Bij de introductieronde blijk dat alle politieke partijen de buurt en buurtorganisaties belangrijk vinden voor de leefbaarheid en het functioneren van de gemeente en initiatieven in de buurt graag willen ondersteunen

Thema 1 Buurtfinanciering en rol buurtorganisatie

Het eerste thema gaat over de taken, bevoegdheden en financiering van bewoners initiatieven. Het geld voor buurtactiviteiten kan uit acht verschillende potjes komen en dat maakt het vrijwilligers werk niet eenvoudig. Daarnaast is de rol van de buurt niet vastgesteld door de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat veel politieke partijen er voorstander van zijn dat buurten eigen prioriteiten kunnen stellen in inrichting en beheer van de openbare ruimte en andere buurtaangelegenheden.

De partijen vinden ook dat bewoners en hun buurtorganisaties meer betrokken moet worden bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daarnaast moet de gemeente buurtinitiatieven ondersteunen en financieel mogelijk maken. Een aantal partijen, zoals Groenlinks, D66, Evenwicht en 65plus is voorstander van een duidelijk buurtbudget. Anderen zoals CDA, CU, PvdA en SGP zien meer in een overkoepelende organisatie die de subsidiepot verdeelt, zoals via EdeDoet en de gebiedsmanager. Naast de buurtorganisaties is het ook van belang om incidentele bewonersinitiatieven te steunen. De omgevingswet die 2021 ingaat biedt overigens de mogelijkheid om de regie voor de buurt bij de bewoners te leggen. Om de samenwerking tussen overheid en buurt te verbeteren wordt pleit de 65pluspartij voor een driehoeksoverleg tussen de buurt, een gemeenteraadslid en een ambtenaar. Het idee van adoptie van buurten door een gemeenteraadslid wordt door meerdere partijen ondersteund.

Thema 2 De Buurt en het beheer van de openbare ruimte

Bewoners vinden het onderhoud van hun buurt belangrijk, maar er is in de afgelopen jaren fors bezuinigd op het onderhoud en schoonhouden van stoepen, wegen en plantsoenen. De kwaliteitsnormen zijn negatief bijgesteld. Bewoners krijgen de indruk dat de gemeente alleen in actie komt als er geklaagd wordt, maar ook dan reageert de gemeente zelden of heel laat op meldingen en vragen. Vaak gaan bewoners dan maar zelf aan de slag.

De gemeenteraadsleden vinden dat de gemeente moet reageren op vragen van bewoners en ook moet luisteren naar hun wensen. Initiatieven van de buurt vinden een warm onthaal bij de politiek. Wegen blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar als burgers zelf het onderhoud van het groen ter hand willen nemen moet dat mogelijk zijn. In De Valk is dat al geregeld. Hier wordt o.a. gewerkt met de landbouwmachines van boeren. In buurten en wijken in Ede-Stad zullen weer andere oplossingen gezocht moeten worden. 

Een buurtbewoonster merkt op dat zij gestopt is met buurtwerk. Zij voelt zich overvraagd. Extra bakken voor de hondenpoep zijn wel mogelijk maar dan moet ik deze zelf legen en waar laat ik dan het afval? Daarnaast moeten we zelf de boomspiegels onderhouden en zo komt er steeds meer op het bord van de bewoner.

Een andere bewoner is tevreden maar heeft toch een paar vragen:

 • wat wordt er gedaan aan hondenpoepbestrijding

 • wanneer worden de straten vernieuwd

 • Ede is een dood dorp wat doet de gemeenteraad om het wat levendiger te maken

 • Wat doet de gemeenteraad tegen "Lelystad" (hinder van vliegverkeer).

Overlast van honden moet zeker worden aangepakt. Handhavers kunnen € 180- boete geven. Meer samenwerking tussen handhavers en de buurt is wenselijk. Er is ook meer mogelijk dan handhaving. Cees van den Akker van Malkander merkt bijvoorbeeld op dat de bewoners van de Vogelbuurt gezamenlijk een hondenuitlaatplek heeft gerealiseerd.

Wanneer de straten in de Zeeheldenbuurt vernieuwd worden, is bij de aanwezigen, politici zowel als bewoners, onbekend. Het beleid klopt niet als een straat zoals de Bettekamp al 15 jaar in slechte staat is en het nog steeds niet duidelijk is wanneer de straat aangepakt gaat worden.

Verschillende partijen zoals de PvdA ijveren voor een aantrekkelijk en levendig Ede, als belangrijk punt voor de komende verkiezingen.

Iedereen doet zijn best om de luchtverkeershinder tegen te houden, maar of dat gaat lukken? De partij Evenwicht is bezig met het organiseren van een burgerinitiatief om de eventuele schade van geluidsoverlast te verhalen.

Thema 3. De buurt en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ede wil dienstverlening aan de wijkbewoners in het sociale domein verbeteren, de werkprocessen te vergemakkelijken en de administratieve last terug te dringen. In het algemeen wordt steeds meer verwacht van bewoners. Wat vinden politieke partijen wat de rol van bewoners en buurtorganisaties is en hoe denken zij dit te stimuleren en te faciliteren?

Dan als laatste thema de zorg voor (oudere) bewoners.

De politieke partijen zijn voorstander van buurtgerichte zorg waarbij de mantelzorg door familie of buren de eerste keuze moet zijn. Dat geeft samenhang in de buurt. Als mantelzorg niet volstaat moet voldoende professionele hulp beschikbaar zijn. De gemeente moet er voor waken dat mantelzorgers overvraagd worden.

Een buurtbewoner die in de zorg werkt reageert daarop met de ervaring dat er door de bezuinigingen veel te weinig tijd is om goede zorg te geven.

Buurtorganisaties zijn belangrijk in het tegengaan van eenzaamheid met het onderkennen van mogelijk probleemsituaties en het organiseren van activiteiten. Zo is o.a. in de Indische buurt is een succesvolle koffie ochtend die door zo'n 30 mensen wordt bezocht. Dit soort activiteiten komt niet vanzelf en kost veel tijd voordat ze enig effect hebben. Een goede ondersteuning van het welzijnswerk is dan ook gewenst.

Tot slot

Gespreksleider Bert Alkemade bedankt alle aanwezige politici en bewoners voor hun komst en bijdrage. Het was al met al een geanimeerde avond met nuttige discussies en stof tot nadenken voor bewoners en gemeenteraad.

Zie bijgaand ook de partijeprogramma's van de partijen die aanwezig waren.

Voor nadere info Tom Westerhout 0627127764 of

Bert Alkemade 0646054516